Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego, budynki i obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli wykonywanej raz w roku oraz raz na 5 lat. Obiekty budowlane o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 (tzw. obiekty wielkopowierzchniowe), powinny być kontrolowane co najmniej dwa razy w roku – w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

 

Wykonujemy okresowe kontrole roczne polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Wykonujemy okresowe kontrole pięcioletnie polegające na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Sporządzony w wyniku kontroli protokół zawiera:

  • stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą,
  • zakres robót remontowych i stopień pilności ich wykonania,
  • zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli,
  • dokumentację fotograficzną usterek.