Każda inwestycja, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, musi być prowadzona z przepisami zawartymi m.in. w Prawie Budowlanym. Przepisy Prawa budowlanego nakładają na Inwestora obowiązek powierzenia kierownictwa budowy osobie
z odpowiednimi uprawnieniami tj. kierownikowi budowy. Kierownik budowy jest zawsze odpowiedzialny przed Inwestorem i nadzorem budowlanym za dopełnienie obowiązków nałożonych przepisami Prawa budowlanego. Do kierowania budową niezbędne są odpowiednie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane potwierdzone decyzją organu samorządu zawodowego.

Nasza firma oferuje usługi pełnienia funkcji kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, który będzie decydował
o poprawności wykonanych prac w kolejnych etapach inwestycji. Będzie obecny na placu budowy od początku do końca procesu inwestycyjnego.

Podstawowy zakres obowiązków kierownika budowy obejmuje:

 • sporządzenie planu BIOZ,
 • przejęcie od Inwestora placu budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
 • zorganizowanie budowy,
 • kierowanie budową w sposób zgodny z projektem budowlanym i wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę, polskimi normami, przepisami m.in. techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie dokumentacji budowy (wpisy do dziennika),
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa
  i ochrony zdrowia,
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót budowlanych,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 • wykonywanie wszelkich innych prac uzgodnionych na etapie podpisywania umowy.