Nasza firma oferuje sporządzanie kosztorysów.

Kosztorys budowlany to „dokument finansowy” realizacji inwestycji budowlanej, określający kalkulację ceny według ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. W przypadku kosztorysu inwestorskiego jest szacunkiem kosztów do poniesienia. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

W procesie inwestycyjnym kosztorys przygotowuje inwestor w celu uzyskania informacji o planowanych kosztach inwestycji. Przygotowuje go również wykonawca
w celu uzyskania wartości danej roboty określającej opłacalność jej realizacji. Kosztorys towarzyszy procesowi inwestycyjnemu w różnych jego fazach. Dla inwestora i wykonawcy jest on podstawą zawarcia umowy, przygotowania harmonogramu robót, zaplanowania realizacji robót, wyliczenia wartości inwestycji, pozwala określić wydatki poniesione na technologię robót, ustala zużycie nakładów RMS (robocizny, materiałów i sprzętu) w oparciu o katalogi lub analizę indywidualną, na koniec jest podstawą rozliczenia zakończenia inwestycji.