Nasza firma oferuje usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego to uczestnik procesu budowlanego który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną.

Realizując funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zapewniamy wsparcie
i gwarantujemy sprawną realizację zadań na każdym etapie do których zalicza się:

  • reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych;
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  • potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.